Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů kupujícího probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro splnění uzavírané smlouvy.
 2. Správcem osobních údajů je Quality Drinks s.r.o., Trnkova 72, 628 00 Brno, IČ: 04185692, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C88666 vedenou u Krajského soudu v Brně.
 3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Kupující bere na vědomí, že je pro splnění uzavírané smlouvy povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.
 5. Osobní údaje kupujícího budou uloženy pro zajištění doručení objednaného zboží a zjištění kvality a dodržování služeb smluvních partnerů, a to na dobu tří let, nebo po zákonem stanovenou dobu (např. na dobu 11 let budou uloženy údaje uvedené na daňovém dokladu pro splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Poté budou osobní údaje smazány, nebude-li dán souhlas s prodloužením zpracování osobních údajů.
 6. Osobní údaje kupujícího může správce poskytnout třetím osobám jako zpracovatelům:
  a) přepravní společnosti Uloženka s.r.o., IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., MESSENGER a.s., Geis CZ s.r.o.,
  b) poskytovatel software,
  c) poskytovatel účetních služeb,
  d) provozovatel vyhledávacího a porovnávacího portálu heureka.cz pro archivaci recenzí a hodnocení spokojenosti zákazníků.
  Bez předchozího informování kupujícího jeho osobní údaje nebudou jiným třetím osobám poskytnuty.
 7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a subjektům uvedeným v bodě 6 nebudou osobní údaje správcem bez předchozího informování kupujícího předávány třetím osobám.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 9. Kupující je jako subjekt údajů oprávněn požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům dle čl. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující je jako subjekt údajů dále oprávněn využít práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR. Kupující má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

O zpracování osobních údajů je kupující správcem informován při uskutečnění objednávky.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu a případné zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem je kupující oprávněn vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující bere na vědomí, že může docházet k ukládání tzv. cookies na jeho počítač a to pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující cookies z počítače nebo mobilního zařízení vymazat pomocí prohlížeče.

Editováno 13. června 2024